Feestweek 2021 refund voorwaarden

Algemeen

Deze regeling is gebaseerd op de globale overeenkomst tussen ACM, consumentenbond en industrie over restituties en vouchers voor evenementen die zijn verplaatst, dan wel zijn afgelast, als gevolg van de maatregelen omtrent de bestrijding van het Coronavirus. Deze overeenkomst is hier terug te lezen: https://www.bewaarjeticket.nl/regeling/

Deze voorwaarden zien uitsluitend op de verkoop van tickets die toegang bieden tot het evenement Feestweek 2021 van Stichting Feestweek Aalsmeer aan de houder van (een) ticket(s) (hierna: “Klant”). Eventueel aangeschafte nevenproducten, zoals tokens en merchandise vallen niet onder deze voorwaarden. Voor deze nevenproducten zijn de originele voorwaarden van verkoop onverkort van kracht.

De gemaakte keuze door de Klant is bindend en van toepassing op alle tickets in de order. De keuze van de Klant vervangt c.q. wijzigt de bestaande overeenkomst tussen Stichting Feestweek Aalsmeer en de Klant.

Artikel 1: indien de Klant voor een volledige donatie kiest

Indien een evenement is verplaatst, dan wel is afgelast als gevolg van de maatregelen omtrent de bestrijding van het Coronavirus, kan de Klant kiezen om de betaalde ticketgelden voor de toegang tot een evenement van Stichting Feestweek Aalsmeer om te zetten naar een gift aan Stichting Feestweek Aalsmeer.

De bestaande overeenkomst tussen Stichting Feestweek Aalsmeer en de Klant betreffende de originele order, wordt door deze keuze ontbonden. De Klant gaat ermee akkoord dat zijn originele order geannuleerd wordt en dat daarmee zijn/haar recht op toegang tot het desbetreffende evenement vervalt. Ook gaat de Klant ermee akkoord dat het restitutiebedrag waar de Klant door de annulering van zijn originele order oorspronkelijk recht op heeft, wordt omgezet in een gift aan Stichting Feestweek Aalsmeer. Hierdoor bestaan er geen verdere (wederzijdse) verplichtingen meer tussen Stichting Feestweek Aalsmeer en de Klant.

Artikel 2: indien de Klant voor terugbetaling kiest

Indien een evenement is verplaatst, dan wel is afgelast als gevolg van de maatregelen omtrent de bestrijding van het Coronavirus, en de Klant binnen vier (4) weken na aankondiging van de verplaatsing, dan wel afgelasting van het betreffende evenement, kenbaar heeft gemaakt aan Stichting Feestweek Aalsmeer dat hij/zij geen gebruik kan maken van een voucher, kan de Klant kiezen voor een refund (terugbetaling).

De bestaande overeenkomst tussen Stichting Feestweek Aalsmeer en de Klant betreffende de originele order, wordt daarmee ontbonden. De Klant gaat ermee akkoord dat zijn originele order geannuleerd wordt en dat daarmee zijn/haar recht op toegang tot het desbetreffende Evenement vervalt. Daartegenover staat dat de Klant recht heeft op de terugbetaling van de oorspronkelijke ticketprijs en servicekosten in geld door Stichting Feestweek Aalsmeer.

De terugbetaling van de oorspronkelijke ticketprijs zal plaatsvinden via dezelfde betaalwijze als waarmee de originele aankoop is gedaan.

Indien het evenement is verplaatst, vindt de terugbetaling uiterlijk plaats één (1) maand na de nieuwe datum van het verplaatste evenement.

Indien gekozen wordt voor een gedeeltelijke donatie zal het refund bedrag verminderd worden met het bedrag dat resulteert uit het gedoneerde percentage van het oorspronkelijke refund bedrag zoals aangegeven door de Klant. Bijvoorbeeld: bij 50% donatie op het oorspronkelijke refund bedrag van 100 EUR zal er 50 EUR worden terugbetaald aan de Klant.