8/9/10/11/12/13/14 sept

2019

Logo feestweek aalsmeer

Lokatie Praamplein

De bezoeker heeft voor het betreden van het terrein van Feestweek Aalsmeer kennis genomen van de huisregels en conformeert zich aan de gestelde huisregels.

Bezoekers onder de 16 jaar hebben alleen toegang onder begeleiding van een bezoeker van 18 jaar of ouder.

Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken (legitimatie verplicht).

Bezoekers die zich niet houden aan deze regel, dus alcohol nuttigen onder de 18 jaar, en/of degene die alcohol faciliteren voor bezoekers onder 18 jaar zal de (verdere) toegang worden ontzegd.

Bezoekers dienen zich ten alle tijden te kunnen legitimeren bij de beveiliging. Bezoekers die hieraan niet kunnen/willen voldoen zullen geen toegang krijgen tot de feesttent, of de toegang hierbinnen worden ontzegt

Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs.

Het is bezoekers niet toegestaan om glaswerk en/of blikjes de feesttent binnen te brengen.

Het is bezoekers niet toegestaan om eigen drank en/of etenswaren de feesttent binnen te brengen.

Het is bezoekers niet toegestaan om met voorwerpen/drank etc. te gooien binnen de feesttent.

Het is bezoekers niet toegestaan om spuitbussen, vloeistoffen, vuurwerk en/of ander explosief materiaal de feesttent binnen te brengen.

Het is bezoekers verplicht om correcte kleding te dragen. Feestweek Aalsmeer behoudt zich het recht voor om bezoekers, welke aanstootgevende kleding dragen, de (verdere) toegang te ontzeggen.

Restitutie van eventueel toegangsbewijs zal niet plaatsvinden.

Bezoekers dienen consumpties af te rekenen met geldige consumptiemunten. Deze zijn verkrijgbaar bij de muntenkassa’s in de feesttent. Gekochte consumptiemunten zijn niet meer in te wisselen voor contant geld en alleen geldig in betreffende jaar.

Bezoekers die de feesttent betreden, stemmen automatisch in met visitatie/fouillering. Het is de bezoeker verplicht hieraan volledige medewerking te verlenen. U dient de aanwijzingen hiertoe van de beveiliging op te volgen. Stichting Feestweek Aalsmeer behoudt zich het recht voor om bezoekers welke geen volledige medewerking willen verlenen de (verdere) toegang tot feestweek Aalsmeer te ontzeggen.

Rondom de feesttent zijn beveiligingscamera’s aanwezig die continu opnames maken ter bevordering van de veiligheid. Wanneer politie of Justitie daarom verzoekt zullen camerabeelden binnen 72 uur worden afgegeven. Bezoekers die het terrein van Feestweek Aalsmeer betreden, gaan hier automatisch mee akkoord.

Het is bezoekers niet toegestaan zich in afgezette en/of afgesloten gedeeltes naast, achter of binnen de feesttent te begeven.

Feestweek Aalsmeer behoudt zich het recht voor om bezoekers die in beschonken toestand en/of onder invloed van verdovende middelen verkeren de (verdere) toegang te weigeren/ontzeggen.

Het is de bezoeker verboden om voorwerpen de feesttent binnen te brengen welke als vuur-, slag-, steek- en/of stootwapen kunnen dienen.

Het is de bezoeker verboden om binnen en rondom de feesttent verdovende middelen in bezit te hebben, te gebruiken en/of te verhandelen.

Bij aantreffen van verboden middelen bij de bezoeker wordt overgegaan tot aanhouding. De aangetroffen middelen zullen worden veiliggesteld. De bezoeker en middelen worden overgedragen aan de politie.

Het is de bezoeker binnen en rondom de feesttent verboden om geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.

Het is de bezoeker binnen en rondom de feesttent verboden zich in woord, gebaar of geschrift schuldig te maken aan seksuele intimidatie en/of discriminatie.

Bij ordeverstoring binnen en rondom de feesttent wordt handelend opgetreden door de beveiliging. In geval van strafbare feiten wordt de politie gewaarschuwd.

De bezoeker dient zich bij/tijdens calamiteiten te houden aan de instructies van de beveiliging, BHV en/of medewerkers van Stichting Feestweek Aalsmeer.

De bezoeker die schade toebrengt aan eigendommen van Feestweek Aalsmeer of omgeving zal voor de ontstane schade/kosten aansprakelijk worden gesteld. Er zal tevens aangifte worden gedaan bij de politie.

Feestweek Aalsmeer behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden de bezoeker (verdere) toegang te ontzeggen.

In geval van afgelasting door overmacht zal er geen entreegeld gerestitueerd worden.

Toegang tot het terrein van Feestweek Aalsmeer zijn geheel op eigen risico van de bezoeker. Stichting Feestweek Aalsmeer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook.

Gebruik van de fietsenstalling en garderobe zijn geheel op eigen risico van de bezoeker.

Het is de bezoeker verboden om op podia, stellages of andere objecten in de feesttent te klimmen.

Het is de bezoeker verboden om promotie te maken voor andere evenementen tenzij van te voren aangemeld en met toestemming van Stichting Feestweek Aalsmeer.

De artiesten en/of de organisator is gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken van het evenement en de bezoekers daarvan en deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. Door de verkrijging van een toegangsbewijs van het evenement en/of door betreding van de locatie van het evenement verleent de bezoeker onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en de bewerking, openbaarmaking en exploitatie daarvan alles in de ruimste zin des woords zonder dat de organisator enige vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn.

De bezoeker doet hierbij onherroepelijk afstand van enig belang dat hij/zij zou kunnen hebben in voornoemde opnamen. Voor zover de bezoeker enig naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht toekomt op voornoemde opnamen draagt hij/zij deze rechten hierbij zonder enige beperking over aan de organisator en doet hij/zij hierbij onherroepelijk afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten c.q. zal daar geen beroep op doen.

De bezoeker dient de feesttent rustig te verlaten. Denk alstublieft aan de omwonenden. Laat het ook voor hun een feest zijn en blijven!

Alle gevallen waarin bovenstaande regels en bepalingen niet voorzien zal Stichting Feestweek Aalsmeer beslissen.